Onze website gebruikt cookies om onze website te verbeteren. Meer informatie
Sluit dit venster

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Altuïtion B.V.
Rompertsebaan 60
5231 GT ’s-Hertogenbosch

gedeponeerd op 7 oktober 2011 bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 16088876

Artikel 1 - Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Algemene Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden van Altuition B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 16088876;

- Altuïtion:
Altuïtion B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen;

- opdrachtgever:
iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten van Altuïtion afneemt;

- overeenkomst:
de overeenkomst tussen opdrachtgever en Altuïtion waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen en diensten van Altuïtion, alsmede op alle aan Altuïtion verstrekte opdrachten en op alle tussen Altuïtion en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en de met het voorgaande verband houdende rechtshandelingen, tenzij en voor zover Altuïtion en opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2. Afwijkende voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die voorwaarden door Altuïtion uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, of indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden bij rechterlijke uitspraak onredelijk bezwarend wordt geoordeeld, althans indien aan die bepaling haar werking wordt ontnomen, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietig verklaarde dan wel vernietigde bepalingen Altuïtion in overleg met opdrachtgever nieuwe bepalingen zal vaststellen welke zoveel mogelijk gelijk zijn aan de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

2.4. Altuïtion komt het recht toe deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of hem kenbaar zijn geworden, tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt. Tenzij in de gewijzigde voorwaarden anders bepaald gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf het moment dat deze overeenkomstig het in de vorige zin bepaalde, worden geacht te zijn aanvaard.

Artikel 3 – Totstandkoming en duur van de overeenkomst
3.1. Een overeenkomst komt alleen tot stand nadat een daartoe bevoegde functionaris van Altuïtion een opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt het begin van uitvoering van de werkzaamheden als opdrachtbevestig

3.2. De verplichtingen van Altuïtion uit hoofde van de overeenkomst strekken niet verder dan die werkzaamheden die uitdrukkelijk in de aanbieding, offerte of opdrachtbevestiging zijn omschreven, waarbij de opdrachtbevestiging prevaleert. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts van kracht voorzover Altuïtion deze schriftelijk en ondubbelzinnig heeft aanvaard.

3.3. Op de overeenkomst tussen Altuïtion en opdrachtgever zijn de wettelijke bepalingen omtrent overeenkomsten van opdracht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.4. Alle aanbiedingen en offertes van Altuïtion waar ook gepubliceerd en in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend.

3.5. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van rechtswege na ommekomst van de overeengekomen looptijd. De overeenkomst kan worden verlengd indien Altuïtion en opdrachtgever dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Op een aldus verlengde overeenkomst zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als die op de eerste overeenkomst van toepassing waren, tenzij Altuïtion en opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken maken. Ook de verlengde overeenkomst eindigt van rechtswege na ommekomst van de overeengekomen looptijd.

Artikel 4 – Beëindiging
4.1. Zowel Altuïtion als opdrachtgever zijn gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden. Opzegging kan slechts bij aangetekend schrijven geschieden. De opzegtermijn vangt niet eerder aan dan op de eerste dag na het bereiken door Altuïtion c.q. opdrachtgever van de opzegging.

4.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 4.1 kunnen zowel Altuïtion als opdrachtgever de overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang beëindigen indien: a. het faillissement van de andere contractspartij is aangevraagd c.q. indien de andere contractspartij in staat van faillissement is verklaard; b. de andere contractspartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt c.q. indien (voorlopige) surseance van betaling is verleend; c. de onderneming van de andere contractspartij wordt geliquideerd; of d. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken of andere bezittingen van de andere contractspartij. De overeenkomst die om één van bovengenoemde redenen met onmiddellijke ingang is opgezegd, eindigt op het moment dat het aangetekend schrijven de andere contractspartij bereikt.

4.3. Indien Altuïtion de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzegt op grond van één van de in artikel 4 lid 2 genoemde redenen, dan is Altuïtion jegens de andere contractspartij niet gehouden tot vergoeding van enige schade van welke aard dan ook.

4.4. Indien de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en eventuele daaruit voortvloeiende overeenkomsten niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Altuïtion gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd alle overige rechten van Altuïtion, waaronder het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten en het recht volledige schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de opdrachtgever de tekortkoming niet heeft hersteld binnen 10 (tien) werkdagen na de datum van een schrijven van Altuïtion, waarin de opdrachtgever op de betreffende tekortkoming is gewezen. Indien de aard van de tekortkoming zodanig is dat herstel niet meer mogelijk is dat hoeft Altuïtion de opdrachtgever niet eerst in gebreke te stellen.

4.5. Onder schade aan de zijde van Altuïtion wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen verlies en gederfde winst, kosten die verband houden met vertraging, kosten van in redelijkheid getroffen voorzieningen, afvloeiingskosten, voorbereidingen en maatregelen ter voorkoming of beperking van schade en kosten die zijn gemoeid met het inhuren van derden.

Artikel 5 – Verplichtingen van de opdrachtgever
5.1. Opdrachtgever is gehouden steeds tijdig en in de door Altuïtion gewenste vorm en op de door Altuïtion gewenste wijze, alle door Altuïtion voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttig of noodzakelijk geachte gegevens en bescheiden te verstrekken. Opdrachtgever is verplicht steeds alle medewerking te verlenen die benodigd is om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

5.2. In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal opdrachtgever Altuïtion op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.

5.3. Tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit, staat opdrachtgever in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Altuïtion ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

5.4. Opdrachtgever draagt zorg voor een adequate en veilige werkplek voor Altuïtion en haar medewerkers, waaronder ingeschakelde derden. Opdrachtgever vrijwaart Altuïtion voor aanspraken van derden, daaronder begrepen medewerkers van Altuïtion, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in de organisatie van opdrachtgever.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst
6.1. Altuïtion bepaalt de wijze waarop en door welke medewerker de overeenkomst uitgevoerd wordt.

6.2. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de overeenkomst wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Altuïtion overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Altuïtion.

6.3. Indien Altuïtion daartoe gegronde reden heeft, kan zij de medewerker die is ingezet in het kader van de overeenkomst doen vervangen. Ingeval van ziekte van de medewerker die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst is aangewezen, kan Altuïtion een vervanger aanwijzen. Gedurende de tijd waarin wegens ziekte geen werkzaamheden worden verricht en geen vervanger is aangewezen, is opdrachtgever geen betaling verschuldigd.

Artikel 7 – Geheimhouding
7.1. Opdrachtgever en Altuïtion zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst op enigerlei wijze hebben verkregen, tenzij de andere contractspartij op grond van een wettelijke plicht tot bekendmaking gehouden is. De geheimhoudingsverplichting strekt zich mede uit tot alle vertrouwelijke informatie omtrent de activiteiten van de andere contractspartij en de met die partij gelieerde ondernemingen, waaronder tevens de aanpak en de werkwijze van die ondernemingen. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de directie van Altuïtion voorts niet toegestaan, om de uit te voeren werkzaamheden door of de samenwerking met Altuïtion publiekelijk openbaar te maken.

7.2. Altuïtion is niet gerechtigd de informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Het voorgaande leidt uitzondering indien Altuïtion betrokken is in een gerechtelijke of administratieve procedure, waarbij zulke informatie van belang kan zijn.

7.3. Tenzij daartoe door Altuïtion voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen, tekeningen, software, systeemontwerpen, werkwijzen, computerprogramma’s, (model)contracten of andere al of niet schriftelijke uitingen van Altuïtion, een en ander in de ruimste zin des woords, niet openbaar maken, verveelvoudigen of ter kennis van derden brengen, op welke wijze dan ook.

7.4. Altuïtion en opdrachtgever zullen de verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan hun medewerkers en aan door hen ingeschakelde derden.

Artikel 8 – Relatiebeding; Personeel
8.1. Het is Altuïtion en opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de duur van de overeenkomst alsmede gedurende een periode van één jaar na het einde daarvan, te veroorzaken of pogen te veroorzaken dat enige werknemer, klant, afnemer, leverancier of andere persoon die verbonden is met de andere partij, zijn zakelijke relatie met die andere partij verbreekt of nadelig wijzigt.

8.2. Opdrachtgever zal niet gedurende de periode dat Altuïtion diensten aan haar levert alsmede gedurende de periode van één jaar nadat Altuïtion is opgehouden diensten aan Opdrachtgever te leveren, op welke wijze en in welke vorm dan ook, direct of indirect, natuurlijke personen voor haar laten werken die in voormelde periode in dienst waren van Altuïtion of voor Altuïtion werkzaam waren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom
9.1. Opdrachtgever erkent dat Altuïtion exclusief rechthebbende en/of gebruiker is ten aanzien van alle rechten, waaronder maar niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom, ten aanzien van alle door Altuïtion gebruikte methodes en/of materialen (“de Methodes”), waaronder maar niet beperkt tot Lean 9+™, ZMET® en Customer Journey (ESPE)™ en dat het niet is toegestaan deze methodes en/of materialen te gebruiken en/of ter beschikking te stellen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Altuïtion.

9.2. Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten op hetgeen bij het uitvoeren van de overeenkomst door Altuïtion of in samenwerking met (werknemers van) de opdrachtgever is gecreëerd, tot stand gebracht of ontwikkeld (“de Resultaten”) komen volledig toe aan Altuïtion. Voor zover nodig werkt de Opdrachtgever mee aan overdracht om niet van genoemde aanspraken of rechten op de Resultaten aan Altuïtion.

9.3. De Opdrachtgever verkrijgt een exclusief gebruiksrecht tot gebruik van de Resultaten.

9.4. Het is de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken, intern en/of extern. Elk in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekt gebruiksrecht komt te vervallen indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt of anderszins in gebreke is of indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

9.5. Opdrachtnemer garandeert dat het toepassen en/of gebruiken van de Methodes door Altuïtion en het gebruik van de Resultaten door of ten behoeve van de Opdrachtgever conform artikel 9 lid 2 van deze voorwaarden, geen inbreuk maakt of zal maken op enig aan derden toekomend octrooi-, auteurs-, merk-, model-, of ander intellectueel eigendomsrecht.

Artikel 10 – Boetebeding
10.1. Bij overtreding door opdrachtgever van het bepaalde in de artikelen 7, 8 en 9 van deze Algemene Voorwaarden verbeurt de opdrachtgever ten gunste van Altuïtion een direct opeisbare, niet voor verrekening vatbare boete van Euro 50.000,-- (vijftigduizend Euro) per overtreding en Euro 1.000,-- (duizend Euro) per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd alle overige aan Altuïtion toekomende rechten, waaronder het recht op volledige schadevergoeding en het recht de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 11 – Vergoeding voor en kosten van de uit te voeren werkzaamheden
11.1. De aan Altuïtion te betalen vergoeding voor haar werkzaamheden is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

11.2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Altuïtion gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en Altuïtion hierover andere afspraken hebben gemaakt.

11.3. De vergoeding en tarieven, zonodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, worden per maand en/of na beëindiging van de overeenkomst door Altuïtion bij opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Altuïtion en opdrachtgever schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan Altuïtion verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

11.4. Reis- en verblijfskosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 12 – Betaling
12.1. Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van die facturen te zijn voldaan. De betalingstermijn wordt beschouwd als een fatale termijn. Betaling dient te geschieden in Euro door storting op de door Altuïtion aangegeven bankrekening. 12.2. Indien de opdrachtgever niet tijdig of niet volledig heeft betaald, is opdrachtgever aan Altuïtion wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd vanaf de vervaldag tot en met de dag van volledige betaling, een en ander onverminderd alle overige rechten van Altuïtion.

12.3. Alle kosten gemaakt ter invordering van de door opdrachtgever verschuldigde bedragen, daaronder begrepen buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% (vijftien procent) van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €250,- (tweehonderdvijftig Euro).

12.4. Iedere betaling door opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde invorderingskosten en vervolgens tot voldoening van de verschuldigde rente. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling van de opdrachtgever in mindering op de hoofdsom.

12.5. De opdrachtgever is niet gerechtigd de bedragen die hij aan Altuïtion verschuldigd is op welke grond dan ook te verrekenen, te verminderen of te korten.

12.6. Altuïtion is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat opdrachtgever op verzoek van Altuïtion voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Daarnaast is Altuïtion gerechtigd voor toekomstige werkzaamheden van de opdrachtgever betaling van een voorschot en/of het stellen van zekerheid te verlangen.

12.7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het gehele factuurbedrag.

Artikel 13 – Reclames
13.1. Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 (dertig) dagen na de verrichting van de diensten c.q. van de verzenddatum van de facturen, schriftelijk ter kennis van Altuïtion te worden gebracht, dan wel bij onzichtbare gebreken, binnen 8 (acht) dagen nadat de opdrachtgever in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken.

13.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

13.3. In geval van een naar het oordeel van Altuïtion terecht uitgebrachte reclame, heeft Altuïtion de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoedingen, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaalde vergoedingen.

13.4. Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn wordt de opdrachtgever geacht de verrichte diensten en/of verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.

Artikel 14 – Leveringstermijn
14.1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

14.2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

14.3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Altuïtion de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. In dit laatste geval is Altuïtion niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid
15.1. Altuïtion zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een goed opdrachtnemer kan worden verwacht.

15.2. Altuïtion is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het feit dat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

15.3. Altuïtion is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de door haar verrichte diensten, indien de opdrachtgever kan bewijzen dat die schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Altuïtion. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door genoemde tekortkomingen wordt beperkt tot een bedrag van de in hoofdsom voor de verrichte diensten gefactureerde bedragen. Altuïtion is niet gehouden om in aanvulling op een eventueel op haar rustende verplichting tot het betalen van schadevergoeding, door haar ontvangen factuurbedragen aan opdrachtgever terug te betalen.

15.4. Bij werkzaamheden die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de in artikel 15 lid 3 bedoelde aansprakelijkheid en wel tot maximaal het factuurbedrag over de laatste 6 (zes) maanden.

15.5. Altuïtion is niet aansprakelijk voor welke indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook waaronder maar niet beperkt tot bedrijfsschade.

15.6. Onverminderd hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel is bepaald is de aansprakelijkheid van Altuïtion in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, zijnde maximaal € 1.250.000,-. (één miljoen tweehonderdvijftigduizend Euro)

15.7. De opdrachtgever vrijwaart Altuïtion tegen alle aanspraken van derden, daaronder begrepen medewerkers van Altuïtion, terzake van de door deze in verband met de uitvoering van de overeenkomst van opdracht en daaruit voortvloeiende overeenkomsten eventueel te lijden of geleden schade.

15.8. Altuïtion is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is tengevolge van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Indien Altuïtion door overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Altuïtion het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel - indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is - de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht als in de vorige zin bedoeld zal mede worden begrepen staking, ziekte, verkeerscongestie, stroomstoringen, defecten of storingen aan (embedded) software, brand, ontploffing, en waterschade. De opdrachtgever is ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 16 – Vervaltermijn
16.1. Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van opdrachtgever jegens Altuïtion, uit welke hoofde dan ook, in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en forumkeuze
17.1. Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsverhoudingen tussen Altuïtion en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2. Alle geschillen tussen Altuïtion en haar opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch of, zulks ter keuze van Altuïtion, aan de bevoegde rechter in de statutaire vestigingsplaats van de opdrachtgever. Het voorgaande geldt ook indien slechts een van de partijen van mening is dat er sprake is van een geschil.

17.3. In afwijking van het bepaalde in artikel 17 lid 2 zijn opdrachtgever en Altuïtion bevoegd om geschillen voor te leggen aan arbiters, indien zij daar gezamenlijk toe beslissen en indien overeenstemming bestaat over de te volgen arbitrageprocedure en – regels. In voorkomend geval zal elk der contractspartijen een arbiter aanwijzen, die vervolgens gezamenlijk de derde arbiter zullen aanwijzen.